2.1 Mục đích áp dụng
Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.vietphudat.com thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Việt Phú Đạt.
Chính Sách này mô tả cách chúng tôi tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên www. vietphudat,com. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch  được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên www.vietphudat.com
2.2 Quy định cụ thể
a. Về việc thu thập thông tin
Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại www.vietphudat.com, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).
Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. www.vietphudat.com không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo. chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
b. Về việc lưu trữ và bảo mật thông tin riêng
Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và www.vietphudat.com, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của www.vietphudat.com
Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên website của www.vietphudat.com
Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được www.vietphudat.com lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên www.vietphudat.com. Sau khi thời hạn này kết thúc, Chúng tôi sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.
c. Về việc sử dụng thông tin khách hàng
Chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào www.vietphudat.com Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với www.vietphudat.com Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên www.vietphudat.com
Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
e. Về việc chia sẻ thông tin khách hàng
Chúng tôi không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Chúng tôi cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
Ngoài các trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, chúng tôi cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
www.vietphudat.com có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Chúng có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp chúng tôi tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của www.vietphudat.com. Chúng tôi có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được chúng tôi sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.